Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Zamówienia publiczne

 OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
ZAPYTANIE  OFERTOWE  DOTYCZĄCE  MODERNIZACJI  POMIESZCZEŃ
W  ZESPOLE  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  W  KRZYŻU WLKP.  
DLA  POTRZEB  PRZEDSZKOLA  IM. MARII  KONOPNICKIEJ  W  KRZYŻU WLKP. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 

PROJEKT  UMOWY

 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 PKT 1-4

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(DZ. U. Z 2014 R. , POZ. 423)

 

 

 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W
PRZEDSZKOLU IM.MARII KONOPNICKIEJ W KRZYŻU WLKP
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 
KOSZTORYS OFERTOWY NA OKNA
 
 
 
 
 
 
 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA W KRZYŻU WLKP.
 
 
 
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA: "PRZEBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA W KRZYŻU WLKP." UL. AKACJOWA 1
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
 

Krzyż Wielkopolski: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA W KRZYŻU WLKP.
Numer ogłoszenia: 50660 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole im. Marii Konopnickiej , ul. Akacjowa 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 67 256 42 28, faks 67 256 42 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolekrzyz.blizej.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa Gminy Krzyż Wlkp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA W KRZYŻU WLKP..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Krzyżu Wlkp. ul.Akacjowa 1 dz.nr.250. .W pomieszczeniu kotłowni , składu opału i żużla , po rozbiórce ścian wewnętrznych powstanie jedno pomieszczenie - sala zajęć. Pomieszczenie magazynowe przy kotłowni zostanie przystosowane na sanitariaty dla dzieci , a zaplacze socjalno-sanitarne palacza na szatnie. Zewnętrzny skład żużla po dobudowaniu odcinka ściany stanowić będzie podręczny magazyn. Przebudową objęto wyjście , istniejący przedsionek , po przebudowie stropodachu wykorzystany będzie na wiatrołop . Jednocześnie we wszystkich pomieszczeniach , za wyjątkiemj projektowanej szatni , zostanie wyrównany poziom posadzki. W ścianie szczytowej zostanie zamurowany otwór drzwiowy , natomiast drzwi ewakuacyjne zlokalizowano w miejscu otworu okiennego. Dla prawidłowego oświetlenia Sali zaprojektowano w ścianie północnej cztery otwory okienne , a istniejące okna zostaną powiększone poprzez zwiększenie ich wysokości. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót : 1)Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz powiększenie istniejących otworów okiennych . 2)Wykucie z muru drzwi stalowych i okien, 3)Demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 4)Wykucie w ścianach otworów drzwiowych i okiennych, 5)Wykonanie tynków/gładzi i posadzek, 6)Założenie instalacji wod-kan, cw oraz instalacji co, 7)Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej, 8)Wykonanie wentylacji, 9)Wykonanie prac wykończeniowych wnętrz, 10)Roboty porządkowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie trzy tysiące PLN)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z wymogami SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z wymogami SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z wymogami SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z wymogami SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z wymogami SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krzyz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole im. M.Konopnickiej ul. Akacjowa 1 64-761 Krzyż Wlkp..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Przedszkole im. M.Konopnickiej ul. Akacjowa 1 64-761 Krzyż Wlkp. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

INFORMUJEMY , ŻE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZETARGU M.IN.SPECYFIKACJA , SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE -  www.bip.krzyz.pl

 

                                     
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na ,,Adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni na sale
w Przedszkolu im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wlkp."
 
 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY , ZAPYTANIE O CENĘ ,
                           nr ZO 2/P/2012
 
 
Przedszkole im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. informuje , że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , realizowanego w trybie
zapytania o cenę z dnia 12.11.2012 r. , na zadanie ,,Adaptacja pomieszczeń
po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. " , wybrana została
w dniu 26 .11.2012 r. Oferta nr 1 złożona przez PPHU Almar ,
ul.Mickiewicza 62 ,64-761 Krzyż Wlkp. , z ceną ofertową
36.162,80 zł (netto) , 44.480,24 zł (brutto).
Oferta PPHU Almar otrzymała maksymalną ilość punktów:(100,00)
w kryterium oceny ofert (cena) , oraz spełnia wymogi zawarte w SIWZ ,
w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert
 
Nr oferty
Firma (nazwa) oraz adres oferenta
Cena oferty
      1.
PPHU Almar
ul.Mickiewicza 62 , 64-761 Krzyż Wlkp.
        36.162,80 zł (netto)
        44.480,24 zł (brutto)
 
      2.
El-Mag Usługi Malarskie, ogólnobudowlane
ocieplanie budynków , zakładanie regipsów
Marian Pacyna
ul.Wiejska 24a/1 , 66-530 Drezdenko
    
        42.787,34 zł (netto)
        52.628,43 zł (brutto)
 
Zamawiający informuje , iż zawracie umowy z Wykonawcą wyłonionym
do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania
nastąpi , zgodnie z postanowieniami art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp ,
nie wcześniej niż w dniu 3 grudnia 2012r., w okresie związania ofertą
w siedzibie Zamawiającego .
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedziebie
Zamawiającego ,zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.przedszkolekrzyz.blizej.info , oraz przekazano Wykonawcą uczestnikom
postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zaproszeniem i za złożenie
oferty w w/w postępowaniu.
 
 
                                                                    Dyrektor Przedszkola
                                                               mgr Maria J.Gierłowska
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedszkole im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. - w ramach zapytania o cenę ogłasza
postępowanie na ,, Adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu
im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wlkp..
 
Poniżej można zapoznać się z dokumentacją:
 
Zapytanie ofertowe
 
Formularz ofertowy
 
Oświadczenia oferentów
 
Projekt Umowy
 
Wykaz wykonanych prac
 
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
 
 
Kosztorysy ofertowe , rysunki - można odebrać w Przedszkolu im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.