Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Innowacje / Projekty

 

Innowacje/ Projekty realizowane w  roku szkolnym 2023/2024

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ZABAWA SZTUKĄ”

 

 

 

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki przez zabawę w korelacji z kompetencjami kluczowymi

oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Powyższe działania  mają wpływ na:

 - rozwijanie postawy twórczej dzieci  tj. kreatywności, innowacyjności (twórcze działania plastyczne)

- kształtowanie orientacji przestrzennej,

- rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

- wspomaganie rozwoju dzieci,

- budowanie więzi w grupie,

- rozwijanie wiary we własne możliwości,

- kształtowanie postawy proekologicznej,

- współpraca z środowiskiem lokalnym.

Realizacja projektu polega na tym, iż nauczyciel koordynujący projekt wybiera co najmniej 6 zadań wskazanych na liście organizatora projektu

i  wspólnie z innymi nauczycielami realizuje je w taki sposób by każde dziecko mogło się zaangażować w jego wykonanie.

Działania dzieci będą polegały  na samodzielnej działalności twórczej poprzez zabawę oraz udział w akcjach

kształtujących i propagujących postawy proekologiczne i charytatywne.

Koordynator: mgr Karolina Spychała

 

 

 

Czyste Powietrze Wokół Nas

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt.powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.

Koordynator : mgr Agnieszka Koba 


Mamo, tato - co Wy na to?

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

  • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
  • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
  • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
  • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
  • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
  • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.

Koordynator: mgr Beata Bałamut 

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Alfabet logopedyczny"

 

 

Programy dodatkowe w naszym Przedszkolu


 

Autorska innowacja: "Las kocha nas" - z zastosowaniem silwoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

 

         

Autor: mgr Karolina Spychała 


Innowacja “Las kocha nas”- mieści się w ramach technik arteterapii i wykorzystuje elementy silwoterapii czyli inaczej drzewoterapii . Jest to pobudzanie organizmu do samoleczenia, poprzez przebywanie w obecności drzew i krzewów. Leczniczy wpływ drzew na organizm ludzki potwierdzają badania naukowe. Substancje zawarte w liściach, kwiatach i korze wielu drzew mają właściwości bakteriobójcze, przeciwbólowe i przeciwzapalne, a soki i olejki poprawiają samopoczucie i dodają sił. Sylwoterapia wykorzystywana do terapii dzieci powoduje, że ich organizmy lepiej i szybciej się relaksują, są aktywniejsi,lepiej pracują. Tworząc program sylwoterapii, czyli kontaktu człowieka z drzewami kierowałam się łatwością realizacji treści programu ze względu na bliskość lasów Nadleśnictwa Krzyż.  Głównym celem innowacji Las kocha nas jest rozładowywanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie zarówno dzieci z niepełnosprawnością taką jak autyzm czy niepełnosprawność intelektualna, dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz dzieci funkcjonujących w normie. Program obejmuje regularne wycieczki do lasu ( 2 razy w tygodniu), przebywanie wśród drzew,przytulanie ich,  dotykanie faktur kory drzew, doświadczanie wizualne, zapachowe i dźwiękowe. Umożliwienie kąpieli leśnych. Prowadzenie zajęć tematycznych w lesie (gimnastyka z darami natury, leśne poszukiwanie skarbów, tworzenie  mandali z darów natury, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, aromaterapię,śpiewanie piosenek oraz tańczenie wśród drzew) - wszystkie te działania muszą być oparte na poszanowaniu leśnego środowiska z zachowaniem norm bezpieczeństwa podczas wyjść do lasu. .Wpływ lasu na nasze życie jest ogromy. To właśnie lasy są płucami naszej planety, środowiskiem, w którym możemy odetchnąć, zrelaksować się i pomóc sobie, gdy czujemy się źle. Zanurzenie się w lesie poprawia nasz dobrostan.

 

 


Projekty realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 

 

                                                                  PROJEKT  #20 minut dla Matematyki 

                                         

 Autorem Projektu #20minutdlaMATEMATYKI jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia.

Ma on na celu szerzenie edukacji matematycznej w domu i w przedszkolu. Dostrzeganie matematyki w życiu codziennym.

Projekt będzie przeprowadzony w grupie Jarzębinek. 

Cel główny projektu:

Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu

poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

Cele szczegółowe

 

Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej

Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy  przedszkola z rodzicami

Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej

  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
  • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
  • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki    Karolina Spychała

  •  

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Emocja"

Głównym założeniem  projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, etc., bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.
Dlatego aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do inności, powstał nasz projekt. Projektem zostaną objęci uczniowie w wieku od 3 do 17 lat.

Cele ogólne projektu:

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
i wrażliwość.
Cele szczegółowe:
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

Koordynator : mgr Karolina Spychała 


                                                                                        

,,Kreatywność budzi w nas muzyka"

 

 

                                                                     

W ramach projektu pragniemy jeszcze bardziej przybliżyć Wam muzykę klasyczną w bardzo prosty sposób, a także zachęcić do dzielenia się swoją twórczością.

Chcemy abyście uwierzyli, że każdy potrafi być twórczy i kreatywny, a muzyka jest do tego najlepszym narzędziem i stymulatorem.

Cele:

-Uświadamianie roli edukacji muzycznej w kształceniu najmłodszych dzieci, 

-Aktywizowanie środowiska nauczycielskiego,

-Popularyzacja muzyki klasycznej, - Rozpowszechnianie świadomości na temat wieloaspektowego wpływu muzyki na rozwój dzieci,

- Wzmacnianie pewności siebie, poczucia kompetencji oraz wiary w swoje możliwości wśród edukatorów,

-Propagowanie Muzogramów oraz ich wszechstronnego wpływu na rozwój i kształcenie dzieci,

- Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kształtowania kompetecnji muzycznych wychowanków.

Koordynator : mgr Karolina Spychała 


PROGRAM AUTORSKI "Mały ratownik"

Program ma na celu zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, co należy zrobić, aby być bezpiecznym w domu, przedszkolu oraz w kontaktach z dorosłymi. 

W moim programie zajęłam się problematyką udzielania pierwszej pomocy, gdyż uważam to za bardzo ważną umiejętność. W mediach słyszymy o małych bohaterach, którzy wzywają pomoc na czas, uratowali życie bliskiej osobie. Chciałabym, aby dzieci nabyły także tą umiejętność oraz wiedzieli jak się zachować w danej sytuacji.

Koordynator : mgr Beata Bałamut


OGOLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „WYZWANIE TEODORA”

 W roku szkolnym 2020/2021 grupa „Krasnoludki” bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym  „Wyzwanie Teodora” . Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Postanowił on zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań.  Teodor wyznacza maluchom siedem zadań do wykonania, dzięki którym dzieci osiągną siedem sprawności. Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym działaniem.

 Koordynator Marta Sekuterska-Lamcha