Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Innowacje / Projekty

 

Innowacje/ Projekty realizowane w  roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy dodatkowe w naszym Przedszkolu


 

Projekt ,, Z darami natury  świat nie jest ponury”

 

 

 

 

Cel główny projektu:

 • Głównym celem ekologiczno- plastycznego projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych,
 • pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Cele szczegółowe:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów;
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą;
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne;
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
 • przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski;
 • tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia;
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem;
 • rozwijanie zdolności poznawczych;
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie;
 • wdrażanie do zachowań akceptowalnych społecznie;
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody;
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt;
 • dostrzeganie zależności między stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka;
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiazywania problemów przyrodniczych;
 • dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ZABAWA SZTUKĄ”

 

 

 

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki przez zabawę w korelacji z kompetencjami kluczowymi

oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Powyższe działania  mają wpływ na:

 - rozwijanie postawy twórczej dzieci  tj. kreatywności, innowacyjności (twórcze działania plastyczne)

- kształtowanie orientacji przestrzennej,

- rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

- wspomaganie rozwoju dzieci,

- budowanie więzi w grupie,

- rozwijanie wiary we własne możliwości,

- kształtowanie postawy proekologicznej,

- współpraca z środowiskiem lokalnym.

Realizacja projektu polega na tym, iż nauczyciel koordynujący projekt wybiera co najmniej 6 zadań wskazanych na liście organizatora projektu

i  wspólnie z innymi nauczycielami realizuje je w taki sposób by każde dziecko mogło się zaangażować w jego wykonanie.

Działania dzieci będą polegały  na samodzielnej działalności twórczej poprzez zabawę oraz udział w akcjach

kształtujących i propagujących postawy proekologiczne i charytatywne.

 

Ogólnopolski Projekt  Edukacyjno – Społecznym

 „Każdy inny – wszyscy równi”

 

Cele: • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

; • rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

; • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

„Z pętelką po zdrowie”

 

 

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. Projekt skupia się na trzech aspektach zdrowia: wpływie odżywiania na zdrowie,

wpływie ruchu na zdrowie oraz higienie zdrowia psychicznego. Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego

oraz z kierunkami realizacji polityki oświatowej 2022/2023.

Cel główny: Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Cele szczegółowe: Uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka, uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,

kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki,

rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami. Wdrożenie metod wspomagających uważność.

Współdziałanie z organizacjami wspomagającymi zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci.

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe pomysły na aktywności związane z szeroko pojętym zdrowiem.

 

 

Czyste Powietrze Wokół Nas

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt.powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.

Koordynator : mgr Agnieszka Koba 


Mamo, tato - co Wy na to?

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.

Koordynator: mgr Beata Bałamut 


Projekty realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 

 

                                                                  PROJEKT  #20 minut dla Matematyki 

                                         

 Autorem Projektu #20minutdlaMATEMATYKI jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia.

Ma on na celu szerzenie edukacji matematycznej w domu i w przedszkolu. Dostrzeganie matematyki w życiu codziennym.

Projekt będzie przeprowadzony w grupie Jarzębinek. 

Cel główny projektu:

Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu

poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

Cele szczegółowe

 

Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej

Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy  przedszkola z rodzicami

Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej

 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki    Karolina Spychała

 •  

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Emocja"

Głównym założeniem  projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, etc., bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.
Dlatego aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do inności, powstał nasz projekt. Projektem zostaną objęci uczniowie w wieku od 3 do 17 lat.

Cele ogólne projektu:

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
i wrażliwość.
Cele szczegółowe:
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

Koordynator : mgr Karolina Spychała 


                                                                                        

,,Kreatywność budzi w nas muzyka"

 

 

                                                                     

W ramach projektu pragniemy jeszcze bardziej przybliżyć Wam muzykę klasyczną w bardzo prosty sposób, a także zachęcić do dzielenia się swoją twórczością.

Chcemy abyście uwierzyli, że każdy potrafi być twórczy i kreatywny, a muzyka jest do tego najlepszym narzędziem i stymulatorem.

Cele:

-Uświadamianie roli edukacji muzycznej w kształceniu najmłodszych dzieci, 

-Aktywizowanie środowiska nauczycielskiego,

-Popularyzacja muzyki klasycznej, - Rozpowszechnianie świadomości na temat wieloaspektowego wpływu muzyki na rozwój dzieci,

- Wzmacnianie pewności siebie, poczucia kompetencji oraz wiary w swoje możliwości wśród edukatorów,

-Propagowanie Muzogramów oraz ich wszechstronnego wpływu na rozwój i kształcenie dzieci,

- Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kształtowania kompetecnji muzycznych wychowanków.

Koordynator : mgr Karolina Spychała 


PROGRAM AUTORSKI "Mały ratownik"

Program ma na celu zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, co należy zrobić, aby być bezpiecznym w domu, przedszkolu oraz w kontaktach z dorosłymi. 

W moim programie zajęłam się problematyką udzielania pierwszej pomocy, gdyż uważam to za bardzo ważną umiejętność. W mediach słyszymy o małych bohaterach, którzy wzywają pomoc na czas, uratowali życie bliskiej osobie. Chciałabym, aby dzieci nabyły także tą umiejętność oraz wiedzieli jak się zachować w danej sytuacji.

Koordynator : mgr Beata Bałamut


OGOLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „WYZWANIE TEODORA”

 W roku szkolnym 2020/2021 grupa „Krasnoludki” bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym  „Wyzwanie Teodora” . Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Postanowił on zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań.  Teodor wyznacza maluchom siedem zadań do wykonania, dzięki którym dzieci osiągną siedem sprawności. Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym działaniem.

 Koordynator Marta Sekuterska-Lamcha