Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Sprawozdanie finans.

Publikacje sprawozdań finansowych - BILANSU

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe – BILANSE jednostki Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzyż Wielkopolski: kliknij tutaj