To takie proste!
Przedszkole im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim
Strona głowna  /  Innowacje / Projekty
Innowacje / Projekty
 

Programy dodatkowe w naszym Przedszkolu


 

Czyste Powietrze Wokół Nas

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt.powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.


Mamo, tato - co Wy na to?

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.


Projekty realizowane w roku szkolnym 2019/2020

 

"Podróże Jeża że Zgierza"

Dzieci z grupy Jagódki i Biedronki przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Podróże Jeża ze Zgierza’’ czyli: Dzieci-Jeża zapraszają -wspólnie Polskę poznają!. 

Celem projektu jest:

 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

 • promowanie własnego regionu i placówki w całej Polsce (wzmacnianie wśród dzieci patriotyzmu lokalnego), 

 •  nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami, 

 • poznawanie innych miejscowości, oraz kultury i tradycji ich mieszkańców. 

 Przedszkolaki zaprosiły Jeża ze Zgierza do swojej grupy . Wyk?????onały postać Jeża ze Zgierza. Nauczyciel przybliżył dzieciom miejsce pochodzenia Jeża, co jest wstępem do poszerzenia wiedzy nt. własnego miejsca zamieszkania. Następnie grupa oprowadzi  kolegę-Jeża po najciekawszych miejscach w naszej okolicy.  

                                                                                                           Agnieszka Koba


    PROJEKT  #20 minut dla Matematyki 

                 

 Autorem Projektu #20minutdlaMATEMATYKI jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia. Ma on na celu szerzenie edukacji matematycznej w domu i w przedszkolu. Dostrzeganie matematyki w życiu codziennym. Projekt będzie przeprowadzony w grupie Jarzębinek. 

Cel główny projektu:

 • Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

 

Cele szczegółowe

 

 • Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej
 • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy  przedszkola z rodzicami
 • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki
 • Karolina Spychała 


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-11